Privacyverklaring

Verklaring over de bescherming van persoonsgegevens

Als Atriac vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens we doen dit conform aan GDPR (General Data Protection Regulation) de Europese Verordening omtrent de bescherming van persoonsgegevens.

Indien je na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Atriac Vzw

Huis van de Sport

Boomgaardstraat 22 bus 11

2600 Berchem

Emailadres: info@atriac.be

Men kan enkel lid worden na het lezen en accepteren van deze verklaring.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door Atriac vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Atriac vzw. (uitvoering overeenkomst)
 • Het aanvragen van licenties bij de Triatlon Vlaanderen. (uitvoering overeenkomst)
 • Contact gegevens van de trainers en het bestuur vermelden op de clubsite. (uitvoering overeenkomst)
 • Contact opnemen met ouders of partner van leden. (gerechtvaardigd belang)
 • Het versturen van nieuwsbrieven, uitnodigingen en facturen.(gerechtvaardigd belang)
 • Het bekomen van subsidiëring door de overheid. (wettelijke verplichting)

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen :

 • Identificatiegegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer(s), e-mail, foto
 • Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, foto
 • Licentienummer, e-mail partner/ouder, beroep, bedrijf, datum aansluiting
 • Foto’s tijdens clubactiviteiten, wedstrijddeelnames en wedstrijduitslagen.

Wie verwerkt de gegevens?

De gegevens worden verwerkt door bestuursleden en vrijwilligers van de vereniging en kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij (verwerker) voor:

 • de registratie van de licentie bij Triatlon Vlaanderen.
 • de registratie bij door de club georganiseerde wedstrijddeelnames
 • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);
 • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft. Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Atriac vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging van de gegevens

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • Alle personen die namens Atriac vzw van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten, dit via de services van onze provider.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Via je persoonlijke account op onze website kan je je persoonsgegevens consulteren en aanpassen. Het wissen kan enkel bij opzegging van het lidmaadschap. Tevens kunt je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Via het hoger vermeld adres kun je hier ons hiervoor contacteren.

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Wijziging privacyverklaring

Atriac vzw kan de privacyverklaring steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 19 april 2023.